INFORMARE PENTRU ELEVII DE CLASA a VIII-a

In Anexa 4 art.3 din OMEN nr. 4948/2019 este reglementată modalitatea de organizare și desfășurare, precum si structura Probei de verificare a cunostintelor de limba modernă pentru admiterea in anul școlar 2020/2021 in clasa IX program bilingv.
Proba de verificare a cunostintelor de limba modernă ( limba spaniolă, limba engleză,….) constă în:
- ECHIVALAREA cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor 4 ani de studiu din învățământul gimnazial ( clasele V-VIII). Atentie! Nota minimă de admitere este 6 (șase).
- RECUNOASTEREA SI ECHIVALAREA examenelor de recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice;
- RECUNOASTEREA SI ECHIVALAREA premiilor I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a Olimpiadei de limba modernă.
Elevilor care nu au studiat în școală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa IX-a bilingv, li SE POATE ECHIVALA PROBA DE VERIFICARE A a cunoștințelor de limba modernă în baza une fișe de studiu a limbii moderne învățatate în context formal / nonformal. (vezi art.1 (6) din Metodologia de organzare si desfasurare a Probei de verificare a cunostintelor de limba modernă). Fișa de studiu este completată de către părintele/ reprezentantul legal al elevului și va fi însoțită de documente doveditoare: adeverințe de la organizațiile/ instituțiile furnizoare de cursuri de limbă moderna, foi matricole de la unitățile de învățământ din altă țară. Aceste documente trebuie sa valideza nivelul de competență egla sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi.
Elevii care nu au studiat în școală, nici în context formal, și nici în context non-formal limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa IX-a bilingv, DEPUN la secretariatul unității de învățământ/ TRANSMIT comisiei de înscriere prin email sau prin poștă, cu confirmare de primire, UN PORTOFOLIU ( conținutul și punctajul sunt prevăzute în Anexa D din Metodologie). Depunerea/ Transmiterea portofoliului se face în perioada în calendarul admiterii și este înspțită de o declarație pe propriue răspundere semnată de elevi si de părintele/ reprezentatul legal al acestuia, din care sa rezulte că portofoliul depus este elaborat de elev. Punctajul minim de admitere este de 60 puncte ( includ si cele 10 puncte din oficiu) și nu se admit contestații.
PORTOFOLIUL : conținut și punctaj :
1. Text ( max.180 cuvinte) pe o temă la alegere din programa școlară pentru limba modernă 1 – 40 p
2. Înregistrare audio-video cu lecturarea tectului elaborat la punctul 1 – 20 p
3. Prezentarea orală a motivației optiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv (max.10 min.) – 30 p (text înregistrat)
Se acordă 10 p din oficiu.
Nota: Mesajele înregistrate de la punctele 2 si 3 se vor regăsi pe același CD/DVD înregistrat și inscripționat cu Nume Prenume_denumire limba moderna_adm9_2020.
Mai multe infomatii gasiti la http://ismb.edu.ro/documente/examene/admitere/2020/Anexe_OMEC_4317_Admitere.pdf

Nu sunt comentarii

Lăsați un comentariu